Obchodní podmínky

pro prodej zboží v e-shopu umístěného na adrese www.pohary-medaile.cz, provozovaného společností HOSTALEK-WERBUNG spol. s r.o., Riegrova 175, Česká Třebová, IČO: 15028101, DIČ: CZ15028101

1. ÚVOD

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi společností HOSTALEK-WERBUNG spol. s r.o. (dále jen "prodejce") a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím e-shopu prodejce.    

E-shop prodejce provozuje na adrese www.pohary-medaile.cz.

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodejce měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. REGISTRACE

2.1. Na základě registrace provedené na webové stránce může zákazník provádět objednávání zboží. Zákazník může provádět objednávání zboží též přímo, bez registrace.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět  správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodejcem považovány za správné. 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.                              

2.4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3. KUPNÍ SMLOUVA

3.1. Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodejcem k prodeji včetně uvedení cen zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Nabídka zboží a jejich ceny platí po dobu, kdy jsou zobrazovány ve internetovém obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodejce uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodu jsou nezávazné a prodejce není povinnen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2 V internetovém obchodu jsou uvedeny také informace o nákladech spojených s dodáním zboží a platí pro dodávky uskuteněné na území ČR.

3.3. Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář v internetovém obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace o:
3.3.a. objednávaném zboží 
3.3.b. způsobu úhrady ceny zboží, údaje o způsobu doručení zboží a  vyčíslení nákladů spojených s dodáním zboží.

3.4.  Údaje uvedené v objednávce jsou prodejcem považovány za správné. Prodejce ihned po obdržení objednávky potvrdí její převzetí zákazníkovi e-mailem na jím uvedenou mailovou adresu.

3.5.  Smluvní vztah mezi prodejcem a zákazníkem vzniká potvrzením přijetí  objednávky,  které   je  prodejcem zasláno zákazníkovi e-mailem.

3.6.  Zákazník bere na vědomí, že prodejce není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodejci.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a náklady spojené s jeho dodáním může zákazník uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Česká Třebová, Riegrova 175;                                                         
v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce;                                                            
převodem na účet prodejce na základě zálohové faktury

4.2. Společně s kupní cenou zaplatí zákazník také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. 

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle datumu na zálohové faktuře.

4.4. prodejce je plátcem DPH a ke každému uskutečněnému prodeji vystaví daňový doklad – fakturu. 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání zákazníka.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má zákazník v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodejci doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může zákazník zaslat na adresu prodejce či na e-mailovou adresu apeterova@hostalek.cz.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od ruší. Zboží musí být prodejci vráceno do 15 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodejci. Zboží musí být prodejci vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží zákazníkem je prodejce oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodejce plnění poskytnuté zákazníkem do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4. obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.

5.6. Zákazník bere na vědomí, že bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodejci vůči zákazníkovi nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodejce oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.                

5.7. Do doby převzetí zboží zákazníkem je prodejce oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.               

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodejce, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. 

6.2. Je-li prodejce podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li zákazník zboží při dodání, je prodejce oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu zákazník  stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.4. Přehled způsobů doručení zásilek a jejich cen:

Přepravní služba PPL doručí zásilku na adresu určenou zákazníkem v objednávce. Pokud zákazník uvede tel. číslo a adresa doručení je soukromá, přepravce jej bude na uvedeném čísle v den doručení kontaktovat s upřesněním časového úseku pro doručení.

Přepravní služba PPL                              105.00 Kč

Přepravní služba PPL na dobírku       130.00 Kč

Přepravní služba ULOŽENKA doručí zásilku na pobočku ULOŽENKY vybranou zákazníkem při objednávce. Po doručení zásilky na vybranou pobočku přijde zákazníkovi na email a formou SMS zpráva s vygenerovaným kodem, který je nezbytný pro převzetí zásilky (bez kodu není možné zásilku vydat).

Výdejní místo ULOŽENKA                         75.00 Kč

Výdejní místo ULOŽENKA na dobírku  100.00 Kč

Osobní vyzvednutí zboží  0.00 Kč

Cena bude účtována za jeden ks zásilky.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodejce za vady, včetně záruční odpovědnosti, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

7.2. Prodejce odpovídá zákazníkovi za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodejcem popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má zákazník právo na to, aby prodejce bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodejce za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.5. Práva zákazníka vyplývající z odpovědnosti prodejce za vady, včetně záruční odpovědnosti prodejce, uplatňuje zákazník na adrese Riegrova 175, Česká Třebová, e-mail apeterova@hostalek.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodejce obdržel od zákazníka reklamované zboží.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Podmínky pro ochranu osobních údajů a zasílání obchodních sdělení naleznete od 25.5.2018 v samostané sekci.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodejce není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

9.3. Zákazník bere na vědomí, že prodejce nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). 

10.2.Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím na elektronickou adresu zákazníka.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Prodejce je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.2. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

V České Třebové dne 25.5.2018

Potřebujete radu? Anna Peterová

+420 720 534 602, 465 569 882 Po - Pá: 8 - 11:30 12:30 - 16:00 hod

apeterova@hostalek.cz

Naše prodejna

Prodejna v České Třebové

Otevírací doba Po - Pá:8.00 - 11.30 a 12.30 - 16.00

Anna Peterová +420 465 569 882 Po - Pá: 8 - 17hod

Adresa Riegrova 175
560 02 Česká Třebová

Prodejna v České Třebové
na Facebooku

Napište nám

*
*

Souhlasím se zpracováním uvedených údajů pro účel vzájemné komunikace a poskytnutí obchodní nabídky v souvislosti mou poptávkou. Údaje budeme zpracovávat v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.